S T A T U T
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KRAKOWIE

Kraków październik 2000 Aktualizacja październik 2001


STATUT
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE


PREAMBUŁA

Krakowska Akademia Wychowania Fizycznego wywodząca się z powstałego w 1927 roku Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nawiązuje do najlepszych myśli i wzorów tamtych czasów. W swojej działalności prowadzonej na polu kultury fizycznej kieruje się naczelną zasadą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju współczesnego człowieka.
Stowarzyszenie Absolwentów krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, skupiające także i tych, którzy ukończyli Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego w Krakowie, zamierza integrować środowisko wychowanków macierzystej Uczelni. Zamierza również z nią blisko współpracować i promować jej osiągnięcia.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, posiadającym osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym Statutem.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
5. Stowarzyszenie może powoływać oddziały - koła środowiskowe, które działają w oparciu o stosowne regulaminy zatwierdzone przez zarząd Stowarzyszenia.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Miasto Kraków.

§ 3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 4.
Stowarzyszenie może używać odznaki i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Może posiadać sztandar.

§ 5.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może rozpocząć swoją działalność z chwilą uprawomocnienia się sądowego postanowienia o zarejestrowaniu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 6.
Do podstawowych celów Stowarzyszenia należy :
1. integracja środowiska i wspieranie absolwentów AWF w Krakowie oraz jej instytucjonalnych poprzedników,
2. współdziałanie z AWF w Krakowie w zakresie realizacji jej statutowych działań,
3. promocja osiągnięć Uczelni.

§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez :
1. organizację spotkań absolwentów,
2. pomoc absolwentowi lub jego najbliższej rodzinie znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji,
3. organizowanie lub współorganizowanie razem z AWF Kraków różnorodnych działań w zakresie kultury fizycznej,
4. popularyzacja osiągnięć absolwentów AWF w Krakowie,
5. prowadzenie działalności gospodarczo usługowej.

§ 8.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 10.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 11.
1. Członkiem zwyczajnym może być absolwent AWF w Krakowie oraz jej instytucjonalnych (prawnych) poprzedników czyli Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Krakowie.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub inne stowarzyszenie wspomagające realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, które zadeklarowały pomoc finansową, organizacyjną lub rzeczową. Zasady udziału osób fizycznych, prawnych i innych stowarzyszeń w Stowarzyszeniu regulują przepisy wewnętrzne Stowarzyszenia.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, prawna lub stowarzyszenie, które położyło szczególne zasługi dla Stowarzyszenia. Może być także absolwent AWF w Krakowie lub jej instytucjonalnych poprzedników, który szczególnie zasłużył się na polu kultury fizycznej.

§ 12.
1.Członek zwyczajny ma prawo do:
- czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
- uczestnictwa w posiedzeniach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
- zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia
- korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia
- noszenia odznaki Stowarzyszenia.
2.Członek zwyczajny zobowiązany jest do :
- aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia
- przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia
- regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

§13.
1. Członkowie Stowarzyszenia wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w §12 pkt.1.
2. Członkowie Stowarzyszenia wspierający i honorowy mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.


§14.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia Statutu lub nieprzestrzegania uchwał Zarządu i władz Stowarzyszenia,
5. prawomocnego wyroku sądowego w sprawie karnej.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§15.
Władzami Stowarzyszenia są :
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Prezydium Zarządu
- Komisja Rewizyjna.

§16.
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym - w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków - zwykłą większością głosów.
2. Wybór nowych władz Stowarzyszenia powinien nastąpić w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed upływem kadencji władz.

§ 17.
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków w czasie trwania kadencji. Liczba dokooptowanych członków nie powinna przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru.

§ 18.
1. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościami przypadkach Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą odwołać ze swojego grona tych członków, którzy nie wywiązują się z przyjętych na siebie zobowiązań.
2. Od decyzji, o której mowa w ust.1 przysługuje osobie zainteresowanej odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty jej doręczenia na piśmie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

§19.
W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Stowarzyszenia lub jego ustąpienia, Zarząd powierza pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu na okres do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§20.
Jeśli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, a do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania; w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Takie same zasady odnoszą się do podejmowania uchwał przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§21.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Obrady Walnego Zebrania Członków przebiegają na podstawie uchwalonego przez członków regulaminu i porządku obrad.

§22.
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze - zwołuje się raz na 4 lata.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze i dwaj członkowie.
4. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków oraz powołanych na nim komisji.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
- z własnej inicjatywy,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej nie później niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku,
- na umotywowane żądanie, co najmniej 30% członków zwyczajnych nie później niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane

§23.
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
3. uchwalanie kierunków polityki finansowej Stowarzyszenia,
4. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
5. wybór zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym Prezesa, członków Zarządu, oraz członków Komisji Rewizyjnej,
6. przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§24.
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§25.
1. W skład Zarządu wchodzą :
- Prezes i 2 Wiceprezesów oraz Sekretarz,
- Członkowie Zarządu wybierani przez Walne Zebranie Członków w liczbie od 11 do 20 członków.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w ciągu roku.
4. Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu w liczbie do 7 członków łącznie z Prezesami i Sekretarzem, które w okresie między posiedzeniami Zarządu realizuje zadania Stowarzyszenia.
5. Wszystkie decyzje Prezydium podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
7. Szczegółowe zasady działania Zarządu i Prezydium ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

§26.
Do zakresu działania Zarządu należy :
1. realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. uchwalanie okresowego programu działania i dokonywanie ocen jego realizacji,
4. uchwalanie budżetu,
5. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań,
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
12. podejmowanie innych zadań określonych w statucie służących rozwojowi Stowarzyszenia,
13. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania oddziałów.

§27.
1. W przypadku naruszenia Statutu, regulaminu lub innych obowiązujących postanowień, Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia.
2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

§28.
Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§29.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§30.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji budżetu,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
3. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
4. prawo zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§31.
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

ODDZIAŁY STOWARZYSZENIA

§32.
1. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć oddziały terenowe, posiadające osobowość prawną.
2. Oddziały terenowe tworzy się decyzją Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia, przy czym minimalna liczba członków niezbędnych do utworzenia oddziału terenowego wynosi 15 członków.

§33.

1. Oddziały terenowe realizują cele i zadania zgodne z celami i zadaniami Stowarzyszenia określonymi w §6 i §7 niniejszego statutu.

§34.
1. Władzami oddziału terenowego są:

a. Walne Zebranie Członków Oddziału.
b. Zarząd Oddziału
c. Komisja Rewizyjna Oddziału

2. Najwyższym organem Oddziału Stowarzyszenia jest Zebranie Członków Oddziału.
3. Zasady funkcjonowania Walnego Zebrania Członków Oddziału odpowiadają zasadom funkcjonowania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia określonym w §21, 22, 23 niniejszego statutu, przy czym rolę Prezesa Stowarzyszenia pełni w Oddziale Przewodniczący Oddziału.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a. określenie głównych kierunków działania Oddziału,
b. uchwalenie regulaminu władz Oddziału wzorując się na regulaminie władz Stowarzyszenia,
c. uchwalenie budżetu Oddziału,
d. wybór i odwoływanie władz Oddziału,
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału,
f. rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Oddziału lub jego władze,
g. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu Oddziału,
h. upoważnianie Zarządu Oddziału do podejmowania zobowiązań w sprawach dotyczących majątku Oddziału,
i. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Oddziału,
j. podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§35.
1. Zarząd Oddziału kieruje całokształtem działalności oddziału oraz reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd Oddziału składa się z 3 osób, w tym:
a. Przewodniczącego Oddziału
b. Sekretarza Oddziału
c. Skarbnika Oddziału.

2. Zasady funkcjonowania Zarządu Oddziału odpowiadają zasadom funkcjonowania Zarządu Stowarzyszenia określonym w §26 i 27 niniejszego statutu.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybiera, w głosowaniu jawnym, Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika Oddziału.
4. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b. określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
c. opracowanie preliminarza budżetowego, budżetu, planów pracy i rocznych sprawozdań finansowych Oddziału,
d. ustalanie budżetu i preliminarza Oddziału,
e. sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału,
f. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie dla Oddziału,
g. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego ruchomego Oddziału,
h. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
i. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
j. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Oddziału,
k. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich Oddziału,
l. prowadzenie dokumentacji członkowskiej Oddziału,
m. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o nadaniu lub pozbawieniu godności członka honorowego Oddziału,
n. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
o. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań w granicach określonych przez Walne Zebranie Członków Oddziału w imieniu i na rzecz Oddziału oraz w zakresie działania Oddziału,
p. reprezentowanie Oddziału w kontaktach zewnętrznych.

§36.

1. Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej Oddziału, jej skład oraz zakres kompetencji odpowiada zasadom funkcjonowania, składowi oraz zakresowi kompetencji Komisji Rewizyjnej określonych w §29, 30 i 31, przy czym Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo kontrolować tylko działalność oddziału.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§37.
1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i fundusze.
2. Majątek o którym mowa w ust.1 przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§38.
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są :
- opłaty wpisowe i składki członkowskie,
- dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
- dotacje,
- darowizny, zapisy i spadki,
- środki pochodzące z fundacji oraz korzyści z ofiarności publicznej,
- wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
- świadczenia członków wspierających,
- inne wpływy z działalności statutowej,
- wpływy z działalności gospodarczej, jeżeli została podjęta.
2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§39.
1. Do ważności oświadczeń woli składanych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§40.
1. Uchwalanie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§41.
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami/.

Rozdział VIII
Przepisy przejściowe

§42.
Niniejszy Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.